Därför är rent vatten viktigt för prestanda

Det är Swerea Kimab som på uppdrag av IWT Sverige undersökt en installation av företagets filter, Elysator, i en fastighet med korrosionsproblem i Örebro. Enligt studien konstateras att värmesystemet var syrefritt 19 veckor efter installatio­nen. Det hade även högre pH och vattnet var klart och rent utan sedimenterade korrosionsprodukter. Studien påpekar att halten löst syre i vattnet är den enskilt viktigaste para­metern för att material och komponen­ter ska drabbas av betydande korrosions­angrepp. Ett syrefritt system kan ha en livslängd över 30 år, men om det finns kontinuerligt läckage av syre kan tunn­väggiga komponenter börja läcka inom loppet av ett par år.

…Korrosion kan leda till att materialet lokalt degraderas eller att läcka uppstår i området där korrosionen sker. Korro­sion kan också göra att ventiler täpps igen eller att flödet genom komponenter påverkas på grund av ansamling av kor­rosionsprodukter. Skikt av korrosionsprodukter eller karbonat på värmeöverförande ytor bi­drar till försämrad effektivitet. Ett skikt med tjocklek på 0,4 mm kan öka energi­behovet med 10 procent jämfört med en ”ren” yta. – VVS Forum nr 7/8 2017.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit